Wsparcie z UE

Przeszło 28 mln zł dofinansowania w latach 2010-2020 z Unii Europejskiej pozyskaliśmy dla poprawy jakości życia Kożuchowian i środowiska naturalnego.

W ciągu ostatniej dekady zrealizowaliśmy kilka Inwestycji, w tym trzy duże, na łączną kwotę 55 mln zł, są to między innymi:

  1. Projekt pn.,,Zapewnienie prawidłowo uzdatnionej wody i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów”. Projekt został zrealizowany w ramach działania 1.1.Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM priorytetu I. Gospodarka wodno – ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 18 006 787 zł, wydatki kwalifikowane,
to 10 084 078,40 zł, zaś dofinansowanie w kwocie 8 571 466,64 zł.

 

  1. Projekt pn. ,,Budowa systemu e-usług dla mieszkańców w PUK,, Uskom” Sp. z o.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
    w ramach Regionalnego Programu operacyjnego – Lubuskie 2020.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 2 231 265,84 zł, wydatki kwalifikowane,
to 1 887208 zł, zaś dofinansowanie na poziomie 85 % wydatków kwalifikowanych
– tj. 1 604126,80 zł.

 

  1. Projekt pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Poziom dofinansowania stanowi 63,75 % kosztów kwalifikowanych, tj. 17 861 551,74 zł, a całkowita wartość Projektu wynosi 34 462 288, 07 zł.

 

Kilometry sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, nowoczesna oczyszczalnia ścieków, modernizacja stacji uzdatniania wody, infrastruktura wodociągowa oraz system e-usług, to wszystko nie byłoby możliwe bez naszej pełnoprawnej obecności w UNII EUROPEJSKIEJ.