Wniosek o zatwierdzenie taryf został złożony
Ostatnie tygodnie były dla Nas bardzo pracowite, a to za sprawą tego, że musieliśmy przygotować wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
W dniu 23 lutego 2021 r. złożyliśmy wniosek do organu regulacyjnego jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, celem zatwierdzenia.
Wniosek obejmuje kolejne trzy lata taryfowe.
Wniosek taryfowy został opracowany zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Wnioskowane taryfy ustalono w oparciu o wielkość niezbędnych przychodów, jakie Spółka powinna uzyskać w celu prawidłowego prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Taryfowe ceny i stawki opłat zostały tak skonstruowane, aby zapewnić uzyskanie przychodów na poziomie zapewniającym samofinansowanie się działalności Przedsiębiorstwa. Jednocześnie stawki te zagwarantują realizacje planowanych zadań inwestycyjnych określonych w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Kożuchów na lata 2021-2023.
Teraz już wszystko jest w rękach Wód Polskich.
Z chwilą otrzymania wniosku taryfowego organ regulacyjny ma 45 dni na ocenę projektu taryfowego.
Do tematu powrócimy w momencie uzyskaniu pozytywnej decyzji.
Planowany termin obowiązywania nowych taryf – czerwiec 2021 r.