Stanowczo mówimy NIE, dla deszczówki odprowadzanej do kanalizacji sanitarnej!!!
W związku z faktem nawalnych napływów wód deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej informujemy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
Nielegalne wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej jest przyczyną znacznego przeciążenia urządzeń oczyszczalni ścieków, a także szeregu problemów technologicznych, zakłócających proces oczyszczania ścieków. W związku z tym wzywamy do odłączenia odbiorników wód deszczowych zlokalizowanych na Państwa posesji od sieci kanalizacji sanitarnej.
W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone kontrole mające na celu ujawnienie nielegalnych podłączeń instalacji deszczowych do sieci sanitarnej. W przypadku ujawnienia, nielegalnego przyłączenia stosowane będą sankcje przewidziane przepisami prawa, łącznie z karą grzywny do 10 000,00 zł włącznie.