ŚCIEKI POD KONTROLĄ!
Drodzy Mieszkańcy,
zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przypominamy Wam o obowiązku posiadania:
🟢umowy na wywóz nieczystości ciekłych,
🟢dowodów uiszczania opłat za w/w usługi.
Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek 👉gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.
W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r., poz. 399) każdy właściciel ma obowiązek👉 podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kożuchów.
Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ww. ustawy, Burmistrz miasta kontroluje posiadanie umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa powyżej, oraz sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) za brak umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.