Ogłoszenie o przetargu na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – wywrotki.
Spółka ogłasza przetarg na ,,Dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego – wywrotki na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie”
Przetarg prowadzony jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)).– Prawo zamówień publicznych.
Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2021/BZP 00267033/01 w dniu 2021-11-12 zostało opublikowane w:
• Biuletynie Zamówień Publicznych- https://ezamowienia.gov.pl/…/2021%2FBZP%2000267033%2F01
• Mini Portal – Identyfikator postępowania: eb72003f-b6a2-4f63-a7e2-22279fe9b0cb
Specyfikację Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej: . https://uskom.eu/category/przetargi-2021/
Termin wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie do 31.03.2022 r
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SWZ.
Zamawiający nie żąda od Oferentów wniesienia wadium.
Kryterium oceny oferty w przedmiotowym postępowaniu: cena, termin dostawy, oraz gwarancja.
Oferty należy składać do dnia 23.11.2022 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem Platformy miniPortal. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11:00.
Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Dostawców do składania ofert.