Ogłosiliśmy przetarg na kompleksowe ubezpieczenie mienia Spółki.

W związku z wszczęciem postępowania przetargowego na „Kompleksowe ubezpieczenie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.” serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty gospodarcze  do zapoznania się z treścią SWZ i złożenia ofert  w nieprzekraczalnym terminie, tj. do 24 stycznia 2023 r. do godz. 12:00.

Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie podstawowym o jakim mowa w art. 275 pkt 1, o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z póź.zm.)

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o numerze referencyjnym : WF/U/2023 wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i Opisem Przedmiotu Zamówienia zostało opublikowane w dniu 13.01.2023 r. na stronie Zamawiającego i jest dostępne pod linkiem: https://uskom.eu/kompleksowe-ubezpieczenie-przedsiebiorstwa-uslug-komunalnych-uskom-sp-z-o-o/