Kanalizacja jest w fazie projektowania
Rozpoczęły się prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej w ramach rozszerzenia Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE.
Sieć kanalizacyjną zaprojektuje i wybuduje Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze, które zostało wyłonione w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego.
Podpisana z Wykonawcą Umowa nr JRP/1/2022 obejmuje realizację trzech zadań, tj.:
1) ZADANIE 12A, pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym, gmina Kożuchów”,
2) ZADANIE 18, pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”,
3) ZADANIE 19, pn. „Budowa Lokalnego Punktu Tłocznego wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów’.
Etap projektowania zakończy się uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie do 30 czerwca 2022 r. Jego następstwem będzie przystąpienie Wykonawcy do realizacji prac budowlanych. Planowany termin oddania sieci do użytkowania to listopad 2022 roku.