Analiza i wypracowanie kierunków rozbudowy infrastruktury ściekowej!
Choć tydzień roboczy dobiega końca, to nasze służby techniczne zamiast nakreślać plany na nadchodzący weekend pochyliły się nad kluczowym tematem, a mianowicie nad wypracowaniem strategii i kierunków budowy i przebudowy infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Kożuchów.
W trakcie realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – Etap II”, która kontynuowana jest na przestrzeni ostatnich 5 lat pojawiły się problemy natury technicznej w zakresie wydolności systemu kanalizacyjnego.
Plany inwestycyjne dla niniejszego projektu zaczęły powstawać w roku 2016. Zakładały rozwój istniejącej infrastruktury ściekowej poprzez budowę nowych odcinków kanalizacji sanitarnej na obszarach nieskanalizowanych. Podłączanie kolejnych zlewni do systemu kanalizacyjnego istniejącego przed rozpoczęciem niniejszego projektu spowodowało, że w dniu dzisiejszym, na finiszu działań zmierzających do pełnego skanalizowania aglomeracji, ujawniły się niedobory w przepustowości istniejących rurociągów ciśnieniowych, uniemożliwiające prawidłową pracę całego systemu kanalizacji sanitarnej. Istniejące przepompownie ścieków nie są w stanie przepompować ścieków aktualnie do nich napływających z powodu zbyt małych średnic (zbyt małej przepustowości) istniejących rurociągów tłocznych.
Wobec powyższego dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji zachodzi konieczność zwiększenia przepustowości rurociągów tłocznych.
Rurociągi tłoczne w chwili obecnej stanowią „wąskie gardło” ograniczające prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji. Rurociąg tłoczny „Kwiatowa” transportuje ścieki z całej południowej części Kożuchowa, zaś rurociąg tłoczny „Zygmuntowska” tłoczy ścieki z południowej, północnej i wschodniej części aglomeracji.
Rozwiązaniem opisanych powyżej ograniczeń funkcjonalnych systemu kanalizacyjnego w aglomeracji Kożuchów jest zwiększenie przepustowości istniejących rurociągów ciśnieniowych:
1. PŚ Kwiatowa do ul. Piaskowa; aktualne parametry rurociągu: Ø 110 mm, L = 370,0 m; w miejsce istniejącego planowana jest przebudowa ist. rurociągu w formie budowy nowego rurociągu tłocznego o parametrach: Ø 160 mm, L = 371,7;
2. PŚ Zygmuntowska – OŚ Podbrzezie Dolne; aktualne parametry rurociągu: Ø 160 mm, L =370,0 m; planowana jest budowa dodatkowego, równoległego rurociągu tłocznego Ø 160 mm i L = 380,4 m.
Realizacja dodatkowego zakresu rzeczowego w ramach przedsięwzięcia, tj. Zadania nr 22 pn. ,,Przebudowa rurociągu tłocznego w ul. Kwiatowej w Kożuchowie gm. Kożuchów” i Zadania nr 23 pn. „Budowa rurociągu tłocznego w ul. Inwestycyjnej/Zygmuntowskiej w Kożuchowie gm. Kożuchów”, niosłaby wiele korzyści. Po pierwsze konsumowałaby po części powstałe oszczędności, a po drugie umożliwiłaby niezakłócone funkcjonowanie rozbudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kożuchów, umożliwiając tym samym rozwój istniejącej infrastruktury w przyszłości. Kolejnym argumentem przemawiającym za zrealizowaniem przedmiotowych przedsięwzięć jest ich rozmiar rzeczowo – finansowy, umożliwiający ich realizację w krótkim czasie, to jest do 31.12.2023 r.
Na sfinansowanie planowanego przedsięwzięcia wykorzystana zostanie część rezerwy na nieprzewidziane wydatki.
Wniosek o rozszerzenie zakresu rzeczowego właśnie został złożony. Pozostaje nam teraz tylko liczyć na przychylność i aprobatę ze strony NFOŚiGW.
Mapa poglądowa stanowiąca załącznik do niniejszego postu obrazuje lokalizację obu inwestycji na obszarze Aglomeracji Kożuchów.