Wyłoniliśmy wykonawcę instalacji fotowoltaicznej, jest to kolejny krok ku niezależności energetycznej!
Komisja przetargowa powołana do przeprowadzenia postępowania przetargowego dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania inwestycyjnego pn. .,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Kożuchowie”. Wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia, tj. ,,ceny” i ,,długości okresu gwarancji na roboty”.
Postępowanie przeprowadzane było na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych ze środków własnych lub współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej …” stosowanego w „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145, 1495).
Przedmiotem zamówienia była dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy 50 kWP posadowionej na gruncie na działce nr 650/3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie.
Ogłoszone przez Spółkę postępowanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród oferentów stających do przetargu, co nie ukrywamy, że Nas również niezmiernie ucieszyło, gdyż oznacza to, że jesteśmy na rynku wiarygodnym partnerem biznesowym.
Do przetargu zgłosiło się sześć firmy, z czego jedna z nich została odrzucona z powodów formalnych dotyczących sporządzenia oferty niezgodnej z warunkami określonymi przez Zamawiającego.
Ostatecznie przetarg rozstrzygnięto na korzyść Free Energy Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko – Białej.
Całkowita wartość inwestycji, to 167 624,99 zł.
Na realizację całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia Wykonawca ma czas, do 15 września 2023 r.