Wraz z nadejściem wiosny, zostaną odtworzone nawierzchnie po robotach ziemnych.
W dniu 26 stycznia 2021 r. w siedzibie tut. Firmy odbyło się posiedzenie Rady Budowy.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ze strony Wykonawcy „EKO Ryszard Rogowski” z siedzibą w Zielonej Górze oraz przedstawiciele Zamawiającego.
Tematem niniejszej Rady Budowy było omówienie postępu prac na Zadaniu nr 3 i 4 realizowanym w ramach Projektu pn.,, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”.
Przypomnijmy, że Zadanie nr 3 swym zakresem obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej oraz wymianę/przebudowę/budowę sieci wodociągowej w ulicy Szprotawskiej (odcinek od SP nr 1 do ulicy Polnej) z uwzględnieniem wszystkich przyległych ulic i budynków; w ul. Szprotawskiej (począwszy od SUW przy ul. Elektrycznej do skrzyżowania ul. Szprotawskiej z ul. Moniuszki) oraz wymianę istniejącej sieci wodociągowej w400 i w200/150.
Natomiast Zadanie nr 4 polega na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów.
Wykonawca zapewnia, że na ten moment prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym. Zaplanowany termin zakończenia prac (dla Zadania nr 3 – 30.04.2021 r., dla Zadania nr 4 – 31.07.2021 r.) powinien zostać dotrzymany.
W związku z licznymi zapytaniami płynącymi od Mieszkańców zamieszkałych przy ul. Głównej i Elektrycznej, odnośnie terminu odtworzenia nawierzchni po zakończonej Inwestycji Zamawiający, poprosił Wykonawcę o ustosunkowanie się i zajęcie stanowiska w tym zakresie.
W wyniku czego Pan Krzysztof Antkowiak – Kierownik budowy, zapewnił Nas jako Inwestora, że do prac związanych z przywróceniem nawierzchni do stanu pierwotnego sprzed momentu prowadzenia prac ziemnych w.w. ulicach, będą mogli przystąpić dopiero wówczas, gdy aura pogodowa będzie bardziej sprzyjająca dla tego typu prac.
Okres zimowy, to jednak nie jedyny czynnik, drugim czynnikiem determinującym Wykonawcę jest wstrzymanie przez Wytwórcę produkcji mas bitumicznych.
Jak zapewnia nas Wykonawca, najbliższy realny termin przystąpienia do prac odtworzeniowych, to początek marca b.r.
Wobec powyższego prosimy zainteresowanych Mieszkańców, o chwilę cierpliwości i wyrozumiałości.