Właśnie została zainicjowana procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania pn.,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Kożuchowie”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych o mocy 50 kWP posadowionej na gruncie na działce nr 650/3 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Kożuchowie.
Realizacja niniejszej inwestycji ma na celu kompensację bieżących poborów energii elektrycznej i poprawę bilansu energetycznego obiektu, a w efekcie końcowym znaczące zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej i zwiększenie efektywności energetycznej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM” Sp. z o.o. jako całości. (redukcja kosztów i CO2)
Postępowanie przeprowadzane jest na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień publicznych ze środków własnych lub współfinansowanych ze środków z Unii Europejskiej …” stosowanego w „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145, 1495).
Zamawiający informuje, że ogłoszenie o numerze referencyjnym : ZWiK/fotowoltaika/2023 wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i Opisem Przedmiotu Zamówienia zostało opublikowane w dniu 23.06.2023 r. na stronie Zamawiającego pod linkiem: https://uskom.eu/budowa-instalacji-fotowoltaicznej-na…/
Serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty gospodarcze do zapoznania się z treścią SWZ i złożenia oferty w nieprzekraczalnym terminie, tj. do 10 lipca 2023 r. do godz. 10:00.