Śmieci NIE do sieci!
Czas na kolejne informacje pt. „Czego nie wolno wrzucać do kanalizacji”❗
Jedną z najczęstszych przyczyn awarii kanalizacji sanitarnej są odpady (śmieci), które nie powinny trafić do sieci. Powodują one zapychanie pomp przez co system kanalizacji jest niedrożny, a to przekłada się na wystąpienie utrudnień w jego użytkowaniu.
Jesteście ciekawi efektów swoich działań związanych z niewłaściwym korzystaniem z kanalizacji ❓
Spójrzcie na poniższe zdjęcia z czym My, jako eksploatatorzy sieci musimy się na co dzień zmagać, bez względu na porę dnia czy nocy, w weekend czy dzień świąteczny. 😔
Podczas usuwania zatorów w kanalizacji mamy do czynienie z podpaskami, chusteczkami nawilżanymi, patyczkami higienicznymi, ścierkami, mopami itp. Materiały te łączą się w sploty, przyklejając się do ścian kanałów uniemożliwiając tym samym swobodny przepływ ścieków. Większość tych śmieci pęcznieje pod wpływem wody, co prowadzi do zapychania rur. Nierozpuszczalne w wodzie materiały, zbijają się w rurach w zwartą masę oraz nawijają się na wirniki pomp w przepompowniach powodując awarie. Żeby temu zapobiec śmieci powinny trafiać do koszy na odpady zmieszane.
Niewłaściwe korzystanie z kanalizacji prowadzi do poważnych problemów eksploatacyjnych w sieciach, przepompowniach i oczyszczalni ścieków. Usuwanie awarii spowodowanych takim postępowaniem zwiększa koszty użytkowania, a tym samym ma przełożenie na cenę metra sześciennego ścieków.
Pamiętajcie ❗
Ścieki nie mogą zawierać materiałów i substancji, które mogą doprowadzić do:
👉 zatkania kanalizacji, zatkania pomp, zamierania bakterii i mikroorganizmów biorących udział na oczyszczalni ścieków w procesie usuwania zanieczyszczeń ze ścieków (bakterie
i mikroorganizmy są wrażliwe na działanie substancji szkodliwych i trujących), przeciążeń oczyszczalni ścieków, co w efekcie skutkuje odprowadzaniem z oczyszczalni do środowiska ścieków niedostatecznie oczyszczonych.
Zgodnie z art. 9. Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z 2022 r. poz. 1549.) zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
👉 odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
👉 odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
👉 substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
👉 substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
👉 odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
👉 ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.
Do kanalizacji sanitarnej nie wolno również odprowadzać wód opadowych.
Nasza sieć kanalizacyjna przystosowana jest do przyjmowania jedynie nieczystości sanitarnych i papieru toaletowego. Natomiast trafia do niej prawie wszystko, co się zmieści do odpływu – niedopałki papierosów, środki chemiczne, a nawet części garderoby. Bardzo dużo szkód w oczyszczalni wyrządzają małe, z pozoru nieszkodliwe patyczki higieniczne. Prowadzą do częstych awarii i wymuszają zatrzymywanie pracy urządzeń i ich czyszczenie.
Każdego roku pracownicy Spółki usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, awarii pompowni, powstających w wyniku wrzucania do kanalizacji substancji i przedmiotów, które nigdy nie powinny się tam znaleźć. Wiele z nich może doprowadzać do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, posesji lub ulicy. Takie zjawiska powodują nie tylko duże straty materialne, są uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego, ale także powodują wzrost kosztów oczyszczania ścieków.
W związku z powyższym apelujemy do Was, o rozważne korzystanie z toalet i odpływów kanalizacyjnych.