Ruszają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa pompowni wody w Czciradzu”.
Każda infrastruktura techniczna po kilkunastu latach pracy wymaga odtworzenia bądź radykalnych zmian technologicznych. Ząb czasu widać już także na obiekcie Pompowni wody w Czciradzu, której powstanie datuje się na 70 lata XX wieku. Z uwagi na korozję materiału – stalowego zbiornika wody czystej, utratę pierwotnych parametrów pomp, przestarzałą technologię oraz zły stan obiektu który grozi bezpieczeństwu obsługi zachodzi konieczność przebudowy obiektu, by znowu odzyskał swoją funkcjonalność i świetność.
W tym celu Spółka zleciła opracowanie dokumentacji technicznej, która swoim zakresem będzie obejmowała wykonanie projektu budowlanego kontenerowej Pompowni wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym, i pełnobranżowym projektem budowlano-wykonawczy w branżach:
• projekt zagospodarowania terenu,
• projekt kontenerowej pompowni wody,
• projekt techniczny wykonania zbiornika retencyjnego wody czystej,
• projekt rurociągów międzyobiektowych,
• projekt instalacji elektrycznych i sterowania pracą układu pompowego.
Wykonawca zadania w ramach zawartej umowy został zobligowany do uzyskania niezbędnych uzgodnień i decyzji wymaganych przepisami prawa wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, jak również do opracowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.
Planowany termin wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, to 30 lipiec 2022 roku.