Zgodnie z regulaminem udzielenia zamówień na dostawy, usługi oraz roboty budowlane zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Rozeznanie cenowe nie stanowi oferty zamówienia w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. jest jedynie analizą rynku.

1. Przedmiot rozeznania ofertowego

Naprawa i uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej o wymiarach 2,0 m2 x 2,0 m2, DW 296 w granicy działki nr 45/2.

2. Termin realizacji zamówienia:

Do 31.08.2024r.

3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania: (jeżeli występują lub są wymagane):

Zarejestrowana nazwa i adres wykonawcy, województwo, powiat, nr telefonu, REGON, NIP,  e-mail, nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktów.

4. Kryteria oceny ofert (z podaniem rodzaju i wagi):

Cena oferty – znaczenie -100%,

5. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy wysłać w terminie do dnia 16.07.2024 r. godzina 12:00 na adres e-mail: sekretariat@uskom.eu.

6. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:

– Formularz ofertowy wraz z załącznikiem nr 1,

7. Sposób przygotowania oferty:

– drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@uskom.eu;,

8. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony Zamawiającego jest:

Piotr Malczyk, tel. 509 598 643, e-mail: p.malczyk@uskom.eu

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 doc formularz ofertowy 16 KB
2 pdf mapa 530 KB
3 jpg Zrzut ekranu 2024-07-08 144859 155 KB