Posiadasz przydomową oczyszczalnię ścieków lub zbiornik do gromadzenia ścieków?- zgłoś to do Urzędu Miejskiego w Kożuchowie!
Zgodnie z opublikowaną przez Urząd Miejski w Kożuchowie informacją, o obowiązku zgłoszenia zbiorników, celem prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie Miasta i Gminy Kożuchów, posiadający zbiornik bezodpływowy albo przydomową oczyszczalnie ścieków ma obowiązek dokonania zgłoszenia posiadanego zbiornika.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób, które na chwilę obecną nie są podłączone do kanalizacji, bądź też nie mają takiej możliwości.
❗Przypominamy❗Jest to obowiązek ustawowy❗
Szczegóły dotyczące obowiązku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków znajdziecie Państwo na stronie internetowej Urzędu, pod adresem:⤵️
Należy także pamiętać, o konieczności zawarcia umowy na wywóz nieczystości z uprawnionymi podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników i transportu nieczystości ciekłych.
Ponadto przypominamy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1297) obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości.
Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.