Podpisaliśmy Umowy na budowę kanalizacji!
W dniu dzisiejszym Sławomir Trojanowski Prezes Zarządu Spółki Uskom podpisał umowy na budowę kanalizacji z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze, który został wyłoniony na podstawie przeprowadzonych postępowań przetargowych.
Realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych jest możliwa dzięki pozyskanemu w grudniu minionego roku dofinansowaniu z NFOŚiGW w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3.
Rozszerzenie Projektu swoim zakresem obejmuje budowę kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej na czterech zadań:
1) ZADANIE 7A, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni przy ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Piaskowej, Krętej i Hożej w Kożuchowie”, realizowane w formule:
a. „zaprojektuj – wybuduj” – dla podzadania 7A.1 (modernizacja przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudowa kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa w Kożuchowie),
b. „wybuduj” – dla podzadań 7A.2 i 7A.3 (budowa kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej)
2) ZADANIE 12A, pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym, gmina Kożuchów”– do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”,
3) ZADANIE 18, pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”– do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”,
4) ZADANIE 19, pn. „Budowa Lokalnego Punktu Tłocznego wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów’ – do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj”.
Całkowitą wartość przedmiotu zamówienia Wykonawca wycenił na kwotę:
– Zadanie 7A -1 656 810,00 zł
– Zadanie 12A, 18 i 19 – 1 162 350,00 zł
Planowany termin wykonania przedmiotu zamówienia:
a) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę –do 30 czerwca 2022 r.,
b) zakończenie realizacji robót budowlanych wraz z przekazaniem kompletnej dokumentacji powykonawczej/odbiorowej– do 30.11.2022 r.
Już na dniach Wykonawca będzie mógł przystąpić do prac ziemnych na podzadaniach 7A.2 i 7A.3, na które Zamawiający posiada pełną dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na budowę.