Planowany termin zakończenia zadań
Pewnie spotkaliście się z tym, że często ludzie postrzegają każdego z Nas przez pryzmat osiągnięć, efektów pracy, wskaźników rezultatów itp. Tak jest chociażby w przypadku postępu prac na realizowanej przez nas Inwestycji. Sukcesywnie podajemy do publicznej przestrzeni informacje o kolejnych zrealizowanych odcinkach sieci wodno – kanalizacyjnej. Jednak rzadko wspominamy o problemach jakie występują podczas prac… a występują, i na niektóre z nich nie mamy wpływu.😔
Z takimi nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas realizacji Inwestycji mieliśmy do czynienia:
👉wystąpienie licznych kolizji z istniejącą infrastrukturą liniową niezinwentaryzowaną na mapach. Ujawnione w trakcie robót ziemnych kolizje wymuszają na Wykonawcy konieczność wprowadzenia zmian trasy przebiegu budowanej kanalizacji lub przebudowy kolidujących elementów. Powyżej opisany stan wymagał od Wykonawcy każdorazowo indywidualnego ustalenia zakresu prac do wykonania z właścicielem infrastruktury wchodzącej w kolizję z zaprojektowaną siecią, a to zaś wpływa na tempo i wydłużający się czas realizacji zadania.
👉wstrzymanie robót budowlanych przez Nadzór Archeologiczny z uwagi na :odkrycie pochówków oraz zabytkowych murów w miejscu posadowienia przepompowni ścieków PS1 przy ul. Spacerowej. Z uwagi na zmianę lokalizacji przepompowni PS1, zaszła konieczność wykonania projektu zamiennego, zarówno w zakresie budowy samej przepompowni, jak i zmiany trasy przebiegu rurociągu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej. Zmiana lokalizacji przepompowni wymagała również budowy nowego przyłącza energetycznego przez zakład energetyczny. Pomimo iż Inwestor niezwłocznie z chwilą powzięcia wiedzy o zaistniałej sytuacji zawarł umowę o przyłączenie do sieci energetycznej, to zgodnie z zapisami umownymi dostawca energii elektrycznej ma 12 miesięcy od dnia podpisania umowy na opracowanie i uzgodnienie dokumentacji wraz z wykonaniem przyłącza.
👉opracowanie projektu zamiennego dla Zadania nr 1 zbiegło się w czasie z drugą falą epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującą chorobę COVID – 19, która była powodem zakażenia, a w konsekwencji długiej choroby i śmierci głównego projektanta. 😥
👉panujący w kraju stan epidemiologiczny oraz związane z nim obostrzenia mają znaczący wpływ na wydłużający się termin załatwiania wszelkich spraw formalno – prawnych w jednostkach administracji publicznej.
Jak sami widzicie powyższe czynniki determinują wykonanie prac w założonych terminach ⏰ i to nie jest kwestią zaniedbań czy błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim. Czasami samo życie pisze swój scenariusz, a My musimy być na tyle elastyczni i sprawnie podejmować mądre decyzje🤔, żeby rozwiązywać problemy w trybie pilnym i bez zbędnej zwłoki.
Dlatego dziękujemy Wam za słowa otuchy, wsparcie i wyrozumiałość w dążeniu do realizacji wspólnego celu jakim jest zwodociągowanie i skanalizowanie aglomeracji Kożuchów.