Paliwo poniżej cen hurtowych !

W 2022 roku będziemy kupowali paliwo poniżej kwot ogłaszanych przez Orlen jako ,,hurtowe ceny paliw”.

Jak to możliwe?

A to wszystko za sprawą przeprowadzonego postępowania przetargowego na ,,Cykliczną dostawę paliw dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie”.

W ramach postępowania przetargowego wpłynęło cztery oferty, z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Azarex Paliwa Sp. z o.o., S. k. z siedzibą w Zielonej Górze.

Przez cały okres trwania Umowy, tj. rok 2022 wyłoniony w przetargu Wykonawca będzie dostarczał Nam paliwo z upustem w kwocie 0,29 zł/l.

Przy czym cena paliwa obliczana będzie na podstawie obowiązującej ceny hurtowej paliwa zamieszczonej na stronie www.orlen.pl w zakładce „hurtowa cena paliw” dla oleju napędowego Ekodiesel w dniu zakupu skorygowana o kwotę zaproponowanego opustu.

Wartość przedmiotu zamówienia to kwota 625 486,29 zł brutto.