Ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania pn.:,,Przebudowa pompowni wody w Czciradzu”!

W związku z wszczęciem postępowania przetargowego na realizację zadania pn.: ,,Przebudowa pompowni wody w Czciradzu” serdecznie zapraszamy zainteresowane podmioty gospodarcze  do złożenia oferty w nieprzekraczalnym terminie, tj. do 16 stycznia 2023 r. do godz. 10:00.

  1. Przetarg dotyczy zamówienia sektorowego dla robót budowlanych, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wobec tego, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.), przepisów rzeczonej ustawy się nie stosuje.
  2. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, obowiązującym w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. oraz ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U z 2020 r.  1740 ze zm.).

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o postepowaniu o numerze referencyjnym : ZWiK/Czciradz/2022 wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i Opisem Przedmiotu Zamówienia zostało opublikowane w dniu 30.12.2022 r. na stronie Zamawiającego, i jest dostępne pod linkiem: https://uskom.eu/postepowanie-przetargowe-na-realizacje-zadania-pn-przebudowa-pompowni-wody-w-czciradzu/