Ogłosiliśmy przetarg na dostawę paliwa!
W związku z wszczęciem postępowania przetargowego o numerze referencyjnym ZUK-pal/2022, zapraszamy zainteresowane podmioty gospodarcze do złożenia oferty na ,,Cykliczną dostawę paliwa dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie” w terminie do 24 listopada 2022 r.
Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00436311/01 z dnia 14.11.2022 r. wraz ze Specyfikacją Warunków Zamówienia dostępne są na Platformie zakupowej pod linkiem:
oraz na Naszej stronie internetowej pod adresem :
Przetarg prowadzony jest w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 Ustawy PZP, o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)– Prawo zamówień publicznych.