Kolejne miliony dla Uskom-u na budowę kanalizacji
Ostatnie miesiące roku były bardzo pracowite zarówno dla Zarządu Spółki jak i dla Jednostki Realizującej Projekt.
To właśnie dzięki dużemu zaangażowaniu, determinacji i umiejętności pracy pod presją czasu udało Nam się przygotować niezbędne dokumenty dla NFOŚiGW, celem pozyskania środków finansowych na rozszerzenie zakresu rzeczowego w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il”.
Wniosek o dofinansowanie na rozszerzenie Projektu obejmował kolejne cztery zadania:
1) ZADANIE 7A, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy
ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni przy ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Piaskowej, Krętej i Hożej w Kożuchowie”,
2) ZADANIE 12A, pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym, gmina Kożuchów”,
3) ZADANIE 18, pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”,
4) ZADANIE 19, pn. „Budowa Lokalnego Punktu Tłocznego wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów’.
Co przemawiało za rozszerzeniem Projektu❓
Planowana Inwestycja dotyczy budowy nowych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz niezbędnej przebudowy istniejącej, zdegradowanej infrastruktury kanalizacyjnej, której stan i przepustowość uniemożliwia skuteczne odprowadzanie ścieków z obszarów objętych rozszerzeniem. Inwestycja realizowana będzie w obrębie ulic Żagańskiej, Kwiatowej, Hożej, Krętej, Piaskowej, Dworcowej i Spółdzielczej w Kożuchowie, a także w miejscowości Podbrzezie Dolne w rejonie ulicy Wichrowe Wzgórza i w miejscowości Czciradz.
Rozszerzenie zakresu rzeczowego Inwestycji obejmuje tereny dotąd nieskanalizowane występujące w obrębie Podbrzezia Dolnego miasto Kożuchów oraz Czciradza, jak również infrastrukturę poddaną modernizacji w obszarze miasta Kożuchów.
Ciągły wzrost zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej powoduje, że budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach dotychczas „dziewiczych” staje się niezbędna. Zakłada się bieżącą budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenach nieuzbrojonych w chwili obecnej,
a które wykazują największe zainteresowanie wśród mieszkańców naszego miasta oraz poprawę świadczenia usług w miejscach, gdzie istniejąca kanalizacja jest w bardzo złym stanie technicznym.
Celem inwestycji jest dalsze porządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Aglomeracji poprzez podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Realizacja Inwestycji przyczyni się z pewnością do poprawy stanu środowiska, a tym samym zwiększy komfort życia mieszkańców. Ponadto realizacja inwestycji pozwoli na wypełnienie wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG.
Dodatkowym argumentem przemawiającym za zrealizowaniem przedmiotowych zadań jest ich rozmiar rzeczowo — finansowy, tzn. możliwy do realizacji w krótkim czasie.
Ciężka praca popłaca – zwieńczyliśmy to sukcesem.👍👌💪😀
Po weryfikacji wniosku i pozytywnej ocenie otrzymaliśmy kolejne dofinansowanie na budowę kanalizacji.
Całkowity koszt zwiększenia zakresu rzeczowego projektu: 4 103 028,87 zł netto, w tym:
• Całkowity koszt realizacji ww. zadań: 3 972 146,25 zł netto
• Koszty nadzoru inwestorskiego na ww. zadania: 130 882,62 zł netto
Całkowite wydatki kwalifikowane ww. zadań: 3 213 600,88 zł netto
Wysokość dofinansowania ze środków UE: 2 731 560,75 zł netto
Planowany termin realizacji ww. zadań do: 31 grudnia 2022 r.
Nie zwalniamy tempa.
Z uwagi na krótki czas realizacji zadań, które będą realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w grudniu b.r. ogłosiliśmy postępowania przetargowe nr JRP/1/2021 i nr JRP/2/2021 na roboty budowlane. Termin składnia ofert dla pierwszego z postępowań upływa w dniu 31.12.2021 r., zaś dla drugiego – 12.01.2022 r.
Drodzy Mieszkańcy trzymajcie kciuki za pomyślność realizacji powyższych zadań, bo to wszystko robimy z myślą o Was i dla Was.