Informacja o zatwierdzeniu taryf

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. o.o. informuje, iż organ regulacyjny w wyniku rozpatrzenia wniosku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kożuchów na okres 3 lat, stwierdził zgodność projektu taryfy oraz uzasadnienia z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne. Wnioskodawca ustalił niezbędne przychody uwzględniając w szczególności zmiany wielkości usług i warunki ich świadczenia oraz koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych na podstawie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Wobec powyższego od dnia 23 czerwca 2018 będzie obowiązywała taryfa zatwierdzona przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr WR.RET.070.298.2018.AS z dnia 25 maja 2018 roku.