Aktualizacja Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023.
Na najbliższej listopadowej sesji Radni Miejscy pochylą się nad projektem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do WPRiM.
Wprowadzenie zmian jest wynikiem pojawiającej się możliwości otrzymania dotacji w ramach rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno — ściekowa w aglomeracjach , a tym samym mając na względzie dążenie do eliminacji tzw. ,,białych plam” na terenach dotąd nieskanalizowanych w obszarze Aglomeracji Kożuchów zachodzi konieczność aktualizacji Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych (WPRiM) będącego w posiadaniu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie na lata 2021-2023,
o kolejne cztery zadania:
1) ZADANIE 7A, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy
ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni przy ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Piaskowej, Krętej i Hożej w Kożuchowie”,
2) ZADANIE 12A, pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wichrowe Wzgórza
w Podbrzeziu Dolnym, gmina Kożuchów”,
3) ZADANIE 18, pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”,
4) ZADANIE 19, pn. „Budowa Lokalnego Punktu Tłocznego wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów’.

Całkowity koszt zwiększenia zakresu rzeczowego projektu wynosi 4 103 028,87 zł netto, zaś wysokość dofinansowania z środków UE- 2 731 560,75 zł netto.

Przy czym należy podkreślić, że inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.

Tym samym wykreśleniu ulegnie pozycja nr 3 (WPRiM) – Zadanie nr 3 ,, Budowa odcinaka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej Podbrzezie Górne”, ponieważ powyższe zadanie będzie realizowane w ramach Zadania nr 7A.

Dodatkowo w celu optymalizacji kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej Spółka podjęła kroki związane z budową instalacji fotowoltaicznych na 3 obiektach inżynieryjnych tj.:
1) Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej 9 w Kożuchowie (ETAP I i II),
2) Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Stacji Uzdatniania Wody w m. Mirocin Średni (ETAP I i II),
3) Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Stacji pompowni wody w m. Czciradz (ETAP I i II).
Realizacja Etapu I, zostanie sfinansowana ze środków własnych Spółki, zaś realizacja Etapu II będzie uzależniona od pozyskania środków z Funduszy Europejskich na lata 2021 – 2027.
Całkowity koszt inwestycji -339 958,00 zł., w tym szacowana dotacja -188 658,54zł.
Po cichu liczymy na wsparcie i akceptację ze strony członków RM, ponieważ powyższe działania inwestycyjne są zgodne z kierunkami rozwoju Gminy, a tym samym są niezbędne do zapewnienia ciągłości dostaw świadczonych przez Spółkę usług z zachowaniem standardów jakościowych i uwzględnieniem optymalizacji kosztów stałych.