Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o. o. w Kożuchowie
zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na przeprowadzenie
badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, 2020 wraz z wydaniem
sprawozdania z przeprowadzonego badania za każdy rok objęty badaniem

BADANIE NALEŻY PRZEPROWADZIĆ DO DNIA 30.04.2020 r. i 30.04.2021 r.

Dane Spółki za rok 2018:

 • Przychody netto ze sprzedaży: 11.466.838,65 zł,
 • Wynik finansowy netto: 99.545,83 zł,
 • Suma bilansowa: 58.605.932,56 zł,
 • Stan zatrudnienia na dzień bilansowy: 72 osoby,
 • Data przeprowadzenia ostatniego badania: 2019 rok – badanie za rok obrotowy 2018,
 • Termin przygotowania sprawozdania finansowego w Spółce: 31.03.2019 r.,
 • Proponowany termin badania: 04.2020.

Oferty powinny zawierać:

 • Dane oferenta wraz z dokumentem uprawniającym do badania sprawozdań finansowych,
 • Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta warunków do wyrażenia bezstronnej
  i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
 • Opis posiadanych doświadczeń oferenta, szczególnie w branży usług komunalnych,
 • Wskazanie metod i wstępnego harmonogramu przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki,
 • Cenę – kwotę ryczałtową uwzględniającą wszystkie koszty.

Oferty należy składać na adres Spółki w terminie do dnia 11.10.2019 r.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.

Informacje o firmie oraz wyborze oferenta można uzyskać na stronie www.uskom.eu.

Osoba upoważniona do kontaktu: Katarzyna Getz – Główna Księgowa, adres email: ksiegowa@uskom.eu, nr tel.: 68 355 22 08 wew. 29.