Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb osób odwiedzających.
Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki.
Korzystanie z naszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
Zamknij
Kreska
baner
Szybki kontakt:
+48 68 355 20 61
+48 68 355 20 62
+48 68 355 20 63
+48 68 355 22 08
 
JRP

Logo uskomUE kolor z tytułem NOWE

 

 Uchwałą nr 1/2014 w dniu 23.04.2014r. zarząd Przedsiębiorstwa  Usług Komunalnych Uskom Sp. z o.o. powołał Jednostkę Realizującą Projekt (JRP), której zadaniem jest koordynacja przedsięwzięcia: „Zapewnienie prawidłowo uzdatnianej wody  i prawidłowego oczyszczania ścieków dla aglomeracji Kożuchów”

 

Do zadań Jednostki Realizującej Projekt (JRP) w szczególności należy:

1)      Sporządzanie i aktualizacja Planu Płatności, Harmonogramu Procedur Przetargowych, Harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz uzgadnianie ich z odpowiednimi instytucjami,

2)      Uzyskanie i przyjęcie do realizacji projektów budowlanych dla zadań objętych Projektem wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami i zezwoleniami wymaganymi przez przepisy prawa polskiego.

3)      Przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

4)      Weryfikacja i uzupełnianie materiałów dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z   zaleceniami instytucji uczestniczących we wdrażaniu projektu.

5)      Współpraca z Instytucją Pośredniczącą w trakcie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i realizacji Kontraktów.

6)      Zapewnienie i przedłożenie Wykonawcom dokumentacji projektowej dotyczącej realizacji Projektu w zakresie ustalonym w podpisanych kontraktach.

7)      Współudział w weryfikacji raportów dot. postępu robót, raportów prac Inżyniera Kontraktu oraz Przejściowych  Świadectw Płatności.

8)      Przygotowywanie wniosków o przekazywanie środków.

9)      Prowadzenie monitoringu poszczególnych Kontraktów i całego Projektu w odniesieniu do wskaźników rzeczowych oraz ram czasowych i kosztów.

10)   Zapewnienie wglądu w realizację Projektu w każdej jego fazie w celu przeprowadzenia działań kontrolnych zgodnie z wymaganiami umów.

11)   Udział w naradach koordynacyjnych na terenie wykonywania prac budowlanych określonych Projektem.

12)   Zapewnienie udziału odpowiednich służb eksploatacyjnych w przeprowadzanych próbach rozruchowych, rozruchach oraz odbiorach cząstkowych i końcowych części lub całości zadań.

13)   Otwarcie oddzielnego oprocentowanego rachunku bankowego Projektu, z którego będą realizowane płatności i inne operacje finansowe dla pokrycia kosztów kwalifikowanych Projektu z wydzielonymi subkontami dla środków z FS oraz dla odsetek od środków z FS.

14)   Zapewnienie ciągłości finansowania Projektu zgodnie z Planem Płatności, Harmonogramem Procedur Przetargowych oraz Harmonogramem Rzeczowo -Finansowym.

15)   Zapewnienie realizacji prac budowlanych zgodnie z polskim Prawem budowlanym oraz zgodnie z harmonogramem Realizacji Projektu przy udziale odpowiednich jednostek organizacyjnych, stanowiących zaplecze merytoryczne dla potrzeb JRP.

16)   Prowadzenie rachunkowości Projektu i ksiąg finansowych.

17)   Prowadzenie sprawozdawczości finansowej.

18)   Informowanie Instytucji Zarządzających o wszelkich nieprawidłowościach lub działaniach, które mogły mieć wpływ na realizację Projektu FS z jednoczesnym ustaleniem działań następczych.

19)   Zapewnienie wykorzystania racjonalnych procedur administracyjnych, w ramach procesu realizacji Projektu, w celu właściwego prowadzenia dokumentacji, rejestracji, poczty, a także odpowiedniego wyposażenia.

20)   Prowadzenie właściwej popularyzacji i przepływu informacji, zapewnienie dostępu do aktualnych informacji dotyczących Projektu na każdym etapie realizacji.

21)   Prowadzenie całokształtu spraw związanych z obsługą kancelaryjna Projektu.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA PUK USKOM

 


 "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach

Programu Infrastruktura i Środowisko"

Data ostatniej modyfikacji: 2014-06-12